STUDIJNÍ ŘÁD

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

 Prostřednictvím základní umělecké školy, zřízené HMP, organizuje Hlavní město Praha.

"Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy" (dále jen Akademie)

Pro naplnění tohoto účelu je vydán Studijní řád Akademie pro seniory HMP.

§ 1

Práva a povinnosti studentů

Vzdělávání na Akademii je určeno osobám, které mají státní občanství České republiky, trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a odpovídají kategorii seniorského věku ( 55+). Výuka na Akademii probíhá v základních uměleckých školách zřizovaných hl. m. Prahou a jejími lektory jsou převážně učitelé ZUŠ. Statutárním orgánem každé školy a osobou zodpovědnou za její provoz, včetně záležitostí týkajících se Akademie je ředitel ZUŠ.

1)  Na účast ve výuce na Akademii není právní, ani jiný nárok.

2)  Seznámení studentů se studijním řádem je provedeno vždy na začátku studijního roku.

3)  Studenti mají právo:

a)  na poradenskou pomoc a veškeré informace související s výukou,

b)  na odpovídající způsob jednání a komunikaci ze strany lektorů, zohledňující jejich věk, zdravotní stav a vzdělávací potřeby,

c) využívat služeb "Ombudsmana Akademie" v situacích, kdy pokládají postup školy za nesprávný nebo neodpovídající Statutu Akademie pro seniory HMP,

d)  na bezplatné vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech nebo oblastech kultury, které škola ke studiu nabízí.

4)  Studenti jsou povinni:

a)  omluvit lektorovi svou případnou nepřítomnost ve vyučování,

b)  v učebnách i dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti a ochraňovat svúj osobní majetek před ztrátou nebo odcizením,

c)  řádně pečovat o zapůjčené výukové pomůcky,

d)  svým jednáním dbát dobrého jména Akademie.

§ 2

Přijímání ke vzdělávání a ukončení vzdělávání

1)  Podle kapacitních možností jsou do studia přijímáni uchazeči na základě vyplněné elektronické přihlášky podané přes internet, popřípadě papírové přihlášky podané v ředitelně ZUŠ.

2)  Uchazeč v rámci přihlášky poskytne organizaci údaje, které jsou potřebné pro jeho identifikaci ( bez poskytnutí těchto údajů není možné uchazeče ke studiu přijmout).

3)  Akademie má povinnost s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zásadami zákona č. 101/2 000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4)  Student přestává být studentem Akademie:

a)  dohodou mezi ředitelem školy a studentem, zejména jestliže nedojde k souladu mezi představami o vzdělávacím obsahu a formě studia studenta, nabídkou vzdělávání a možnostmi Akademie.

b)  v případech, kdy se pro ukončení studia rozhodne sám student Akademie doručením písemného sdělení o ukončení studia,

c)  v případech opakovaného nebo závažného porušení povinností dle § 1 odst.4 studijního řádu.

d)  po absolvování celého cyklu studia.

§ 3

Hodnocení vzdělávání

1)  Studenti Akademie nejsou během svého studia klasifikováni a nemusí prokazovat své dosažené výsledky.

§ 4

Provoz a organizace vzdělávání

1)  Vzdělávání na Akademii je tříleté a je rozděleno na 6 semestrů. Období vyučování v zimním semestru začíná 1. října a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Období vyučování v letním semestru začíná 1. února a končí 30. června.  Výuka se dále řídí podle provozu základní umělecké školy.

2)  Výuka se organizuje ve skupinách nebo kolektivu. Počet studentů ve skupině nebo kolektivu určuje ředitel školy.

3)  Frekvence výuky, její obsah i případné změny ve struktuře studia, jsou plně v kompetenci ředitele školy.

4)  Účast ve výuce se zaznamenává do studijního indexu.

5)  V případě, že výuka odpadne z důvodu státem uznaného svátku, prázdnin, ředitelského volna nebo nemoci studenta, se výuka nenahrazuje. Na náhradu výuky, která odpadne z důvodu nepřítomnosti lektora, není nárok.

6)  Akademie si vyhrazuje právo k výrobě kopií, veřejnému provozování a dalšímu šíření studentských výtvarných a literárních děl, CD, DVD, videí a dalších médií, na kterých pořídila záznam.

§ 5

Podmínky zacházení s majetkem ze strany studentů

1)  Studenti řádně pečují o majetek školy a pokud mají zapůjčené učební pomůcky, plně za ně odpovídají.

2)  Škody, které způsoí studenti na majetku školy, včetně jeho ztráty nebo poškození osobních věcí ostatních studentů, jsou povinni uhradit.

3)  Pokud studenti ukončí vzdělávání, neprodleně škole odevzdají učební pomůcky školou zapůjčené.

§ 6

Závěrečné ustanovení

1)  Akademie si vyhrazuje právo tento Studijní řád a jeho ustanovení měnit. Změny uskutečněné na základě nově platných právních předpisů mají na vztahy vyplývající ze Studijního řádu přiměřeně retroaktivní účinnost.

2)  Lektoři ani studenti Akademie nesmí, bez předchozího svolení ředitele školy, nakládat s právy, povinnostmi, či citlivými informacemi souvisejícími se vzděláváním. Ředitel školy postupuje v souladu s § 2 odst. 3 Studijního řádu.

Tento Studijní řád nabývá účinnosti dne 1. října 2017