Výroční zpráva Základní umělecké školy , Praha 3, Štítného 5 za školní rok 2014/2015

 I.

Základní údaje o škole

1. Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

2. Ředitel: Ak.mal.Vladimír Vošahlík,  tel.: 222 780 750, 607 913 039,  zus.stitneho@seznam.cz

   Statutární zástupce: MgA. Markéta Kytková,   tel.:  222 780 750,  zus.stitneho@seznam.cz

 

3. www.zus-stitneho.net,    e-mail:   zus.stitneho@seznam.cz

4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku

 

a. nové obory nezřízeny

b. zrušené obory nebyly

 

5. Místa poskytovaného vzdělávání

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

Štítného 520/5

MČ Praha 3

673 940.- Kč

VO a  LDO

520

 1. jiná

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

---

---

---

---

---

 

 II.

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

  kvalifikovaných

11

100%

  nekvalifikovaných

0

 

     

Věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2012

v tom podle věkových kategorií

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

11

0

0

0

6

3

2

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

Literárně dramatický obor

2

NIVD

kurzy

2

Výtvarný obor

3

NIVD

doplňkové pedagogické studium

 

 

 

 

školský management

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy          

Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plné zaměstnance

2

1,5

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

---

---

---

---

kurzy

---

---

---

---

jiné (uvést jaké)

----

---

---

----

 

 

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)

 1. Cizí státní příslušníci

EU

Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d)

ostatní

1

10

0

 

3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

VOŠ

10

 

19

 

4.     Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků: 0

bezbarierový vstup do objektu školy:   ne

 

IV.

Aktivity právnické osoby

1.   Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)

    

Výtvarný obor: 

 • 3.10.2014 -25.9.2015,   12. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ „Velké maličkosti“, Šternberk
 • 6.5.2015 -30.5.2015,  Salon ZUŠ Praha v Galerii 1, Praha 1

 

                 Literárně-dramatický obor: (Ivana Sobková)

 

 • 13.9.2014 Babí léto v Bohnicích - Karkulkoviny
 • 11.10.2014 Přehlídka DVD v Disku na DAMU - EX-PERI-MENT!
 • 16.-19.10.2014 Nahlížení v Bechyni (přehlídka středoškolského divadla)

       - EX-PERI-MENT! - Zpátečníci

 • 29.11.2014 Cirkus VYKUK! v Cirkusu King (mezisouborové vystoupení s inscenací vzniklou na letním soustředění)
 • 16.12.2014 Předvánoční literární kavárna (všechny skupiny) v kavárně Saturnin
 • ·         29.1.-1.2.2015 Zimní soustředění Kuk-u-řice!, Hotel Kocanda, Želiv
 • ·         29.3.2015 Ex-peri-ment/Zpátečníci – Nové Strašecí, inspirativní představení na krajské přehlídce středoškolského divadla
 • 21.5.2015 Viola - večer oceněných recitátorů (vystoupily recitátorky Hermínka Amrichová a Agátka Mašková)
 • 23.5.2015 Dětská divadelní přehlídka v KD Kyje - Leopardí lidé/skupina Kukátko!, Černošský Pán Bůh/skupina KUK-U-ŘICE!
 • 27.-28.5.2015 Mezinárodní soutěžní divadelní festival Bez Hranic (Český Těšín/Cieszyn) - Černošský Pán Bůh/KUK-U-ŘICE! v Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie a Kině Central, Český Těšín - soubor KUK-u-řice vyhrál "Zlomenou závoru" (hl.cena za dětskou inscenaci) + zvláštní cenu za režii představení
 • 6.6.2015  Žižkovské divadlo Járy Cimrmana -Divadelní maraton - společné vystoupení všech skupin  (Kukačky- Hokejista; Kukíci - Pan Kdybych hledá kamaráda, Kukátko - Leopardí lidé, Kuk-u-řice - Černošský Pán Bůh, Zpátečníci - Muzikál, KUK! – propagace premiéry inscenace „Jídelna aneb vařím, vaříš, vaříme“)
 • 12.-14.6.2015 Dětská scéna Svitavy (recitátoři - Amálka Nováková, II.kategorie)
 • 25.6.2015 A Studio Rubín, Malostranské náměstí, premiéra inscenace Jídelna (Vařím, vaříš, vaříme) -  nejstarší KUK!

Literárně dramatický obor (Dana Bláhová)

 • 20.3.2015, Spirála, Praha 8, Otvírání, obvodní kolo 2015
 • 27.3.2015, KD Mlejn, Praha 5, Stodůlecký píseček 2015
 • 28.3.2015 Divadlo Fridolín, Hostivař, Praha 10, krajská přehlídka Pražský Tajtrlík 2015
 • 29.3.2015, Karlínské spektrum, Praha 8, Otvírání, krajské kolo 2015
 • 17.4.2015, Divadlo Drak, Hradec Králové – Prkna 2015 – festival hudebních divadel
 • 21.5.2015 Divadlo Metro, Praha 1, představení pro základní školy
 • 8.-18.5.2015,  Hostování v Bretani a ve Francii:   14.5. 2015, Keltský trh Plouha, Bretagne,  15.5.2015, Svátek tresky Binic, Bretagne, 16.5.2015, Paříž – Montmartre, Francie
 • 30.5.2015, Refufest Praha 1 – Kampa, festivalové představení
 • 14.6. – 16.6.2015,  Fabrika Svitavy – představení na celostátní přehlídce Dětská scéna 2015                                            

2.   Mezinárodní aktivity

země

město

specifikace, typ akce

Polsko –

Český Štětín / Scezsin

Mezinárodní soutěžní divadelní festival

Bez Hranic 

Francie a Bretaň

Paříž

Vystupování souboru „KAMPAK!“

 

 

3.   Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)          

název soutěže

obor

počet zúčastněných žáků

umístění do 3.místa

Méně Tekel

výtvarný

8

2 místo

Tereza Roubalová

Lidice

výtvarný

12

4 x čestné uznání

Mezinárodní soutěžní divadelní festival

Bez Hranic 

Literárně-dramatický

18

Hlavní cena za dětskou inscenaci a zvláštní cena za režii představení

 

Pražské poetické setkání – krajské kolo

 

Literárně-dramatický

3

Tereza Bratrychová, Amálie Nováková, Vojtěch Bíba -1.místo s postupem  na celostátní kolo ve Svitavách – Dětská scéna 2015

 

4.   Granty

účel akce

vyhlašovatel

výše přidělených finančních prostředků

---

---

---

 

5.    Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..) Spolupráce se ZŠ V Zahrádkách 48

 

 V.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

 

 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.  --

 

 1. Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

 

 VI.

Úplata za vzdělávání

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)

% skutečných průměrných neinv. výdajů školy na žáka (§ 8 vyhl.č.71/2005 Sb.)

úplata za vzdělávání za rok (v tis. Kč)

HO

VO

TO

LDO

průměr - indiv. výuka

průměr - kolektivní výuka

průměr

průměr

průměr

--

---

2400

---

1800

110%

1 065,3

 

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

 

Hlavní činnost

V uplynulém období roku 2014 naše škola hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, a to jak na úrovni nákladů tak výnosů.

Výše nákladů i výnosů odpovídá ve většině položek rozpočtu a odchylky od 100% schváleného rozpočtu se pohybují v řádu jednotek procent. Výnosy celkem činí 100,29 %; náklady celkem 99,07%.

Výsledek hospodaření naší ZUŠ za rok 2014 v hlavní činnosti je kladný, činí +71 032,30 Kč.

           

 Plnění dosažených výnosů:

            Veškeré transfery od zřizovatele ÚZ 91 z rozpočtu HMP (na nájemné 673,9 tis Kč; na platy celkem 205 tis Kč; grant pro „divadelní studio „Kampak!“ ve výši 195 tis Kč) byly přijaty v objemu 100% schváleného rozpočtu.

            Také transfery ze státního rozpočtu na platy (ÚZ 33353 - 3 490 tis Kč, ÚZ 33051 – 7 128 Kč a ÚZ 33052 – 24 311 Kč) a pořádání přehlídky (ÚZ 33166 – 12 400 Kč) byly přijaty v celé výši a odpovídají 100% plnění rozpočtu.

            Tržby ze školného činily 1 065 305 Kč a byly oproti rozpočtované výši mírně vyšší (101,65%).

            Další položkou rozpočtu ve výnosech je Ostatní výnos - Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ 2014 ve výši 23,5 tis Kč – jedná se o přijaté poplatky od všech účastníků soutěže.

            Do výnosů hospodaření byly v roce 2014 zapojeny také rezervní fond ve výši 99,7 tis Kč a investiční fond ve výši 70,5 tis Kč.

 

            Plnění dosažených nákladů:

V položce spotřeba materiálu došlo k čerpání rozpočtu ve výši 98 %.  Jedná se zejména o učební pomůcky včetně učebnic (1,6 tis Kč), ostatní materiál (15,6 tis Kč), kancelářské potřeby (12,1 tis Kč), materiál a potraviny z titulu pořádání přehlídky ZUŠ (10,9 + 1 tis Kč), výtvarné potřeby (32,9 tis Kč), tisk a odborná literatura (5,4 tis Kč) a čistící prostředky (6,4 tis Kč). 

Položka spotřeba energie, která představuje po nájemném druhou nejvýznamnější nákladovou položku (celkem 403 tis Kč), je za uplynulé období mírně nedočerpána (-6%; -25 tis Kč). Zahrnuje veškeré zúčtované náklady na vodu, elektrickou energii, teplo, plyn a dále dohadné položky na dosud nezúčtované spotřebované energie, účetně vytvořené s ohledem na zaplacené zálohy za rok 2014.

Největší položku našeho rozpočtu (kromě mzdových nákladů) činí nájemné ve výši 673,9 tis Kč za budovu ZUŠ, které platíme Městské části Praha 3. Tento náklad je plně pokryt dotací od zřizovatele (ÚZ 91) ve stejné výši.

V položce rozpočtované náklady na opravu a údržbu (rozpočet 67 tis Kč; čerpáno 66,6 tis Kč) se odráží čerpání investičního fondu na malování a drobné zednické opravy (40 tis Kč) a podlahářské práce 22,3 tis Kč). Čerpání investičního fondu  na úpravu interiéru šatny bylo schváleno Radou HMP a povoleno pod Č.j. ROZ 6 - 270/2014. S opravou přímo související náklad na statické posouzení opravy dveřního otvoru ve výši 8,3 tis Kč byl rovněž čerpán z investičního fondu.

Také položka drobný dlouhodobý majetek souvisí s čerpáním fondu. Jedná se o rezervní fond, který byl čerpán z titulu rozvoje organizace ve výši 99 774,- Kč celkem.

Škola pořídila nový grafický lis (27,9 tis Kč), nábytek do ředitelny (62 tis Kč) a police Herkules (9,9 tis Kč). Čerpání rezervního fondu na nákup vybavení, pomůcek a nového nábytku bylo schváleno Radou HMP a povoleno pod Č.j. ROZ 6 -  175/2014.

Souhrnná položka ostatní služby zahrnuje zejména náklady na školení (8 tis Kč), telefon (39,4 tis Kč), ostatní služby ( zejména obsluha kotelny a přepravní náklady ke grantu divadla Kampak! – 358,6 tis Kč), náklady na modely (48,8, tis Kč), revize (3 tis Kč), zpracování dat (127 tis Kč),  odvoz odpadu (5,2 tis Kč), servis PC (5,4 tis Kč) a bankovní poplatky (10,8 tis Kč).

Ostatní náklady z činnosti byly čerpány ve výši 97 % rozpočtu, jedná se o součet členského poplatku AZUŠ na rok 2014 a soutěžních poplatků, které naše škola zaplatila v průběhu roku za účasti v soutěžích.

Náklady vzniklé v souvislosti s účelovými prostředky z MŠMT na pořádání soutěží a přehlídek ZUŠ ve výši 12,4 tis Kč celkem (ÚZ 33166) byly čerpány v souladu se svým určením na OON (5,2 tis Kč – odměny porotců), autodopravu (ostatní služby 2,5 tis Kč) a materiál (4,7 tis Kč). Všechny náklady jsou řádně označeny účelovým znakem 33166.

Další účelově určené neinvestiční prostředky (grant) byly ZUŠ přiděleny z rozpočtu HMP (ÚZ 91) v celkové výši 195 tis Kč na Prezentaci divadelního studia „Kampak!“ ve Francii. V nákladech se tato skutečnost odráží v položce Ostatní služby(150tis Kč bylo použito na přepravu rekvizit, kostýmů, zavazadel a samotnou dopravu účastníků mikrobusem a 45 tis Kč na ubytování žáků školy a pedagogického doprovodu).

 

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření za rok 2014 z doplňkové činnosti je kladný a činí 77,1 tis Kč.

Výnosy doplňkové činnosti ve výši 95,6 tis Kč jsou realizované z pronájmu nebytových prostor - učeben (31,8 tis Kč) a školnického bytu (62,7 tis Kč) včetně úhrady vodného (1,2 tis Kč).

Náklady doplňkové činnosti v celkové výši 18,5 tis Kč jsou tvořeny náklady na energie (voda, elektřina, teplo – celkem 6,9 tis Kč), dále podílem doplňkové činnosti na vybraných provozních nákladech společných s hlavní činností (údržba, odvoz odpadů, účetnictví – celkem 0,6 tis Kč) a podílem na mzových nákladech uklízečky (kalkulace podle podílu počtu hodin pronájmu učeben na celkovém využití učeben k výuce v hlavní činnosti i k pronájmům) ve výši 11 tis Kč.

 

V Praze, 29.10.2015